Uttalelser fra årsmøtet 2019

Vedtatte årsmøte forslag 2019

 Venstresiden skal styre Bergen

Kommunevalget i Bergen til høsten er et retningsvalg for Bergen og er svært viktig for alle fagorganiserte.

På viktige områder har byrådet med Arbeiderpartiet som den sentrale kraften, etter valget i 2015, brutt med 12 års Høyrestyre. Et Høyrestyre som drev frem nedskjæringer i velferdstilbud, privatisering og svekket stilling for ansatte i kommunen.

LO i Bergen og omland vil berømme det Arbeiderpartiledede byrådet for å ha bremset og delvis stoppet 12 års høyredreining.

Valget til høsten er et retningsvalg. Valget står mellom høyresidens programvedtatte politikk for privatisering og velferdskutt, eller venstresidens politikk mot profitt i velferden, for bedre rettigheter for ansatte, og utbygging av velferden for unge og gamle i Bergen.

LO i Bergen og omland mener at sjansen for at en slik retning i Bergenspolitikken bare kan bli virkelighet ved at en bred venstreside styrer byen.

Erfaringen fra stortingsvalget 2017 viser at skal venstresiden mobilisere nok støtte må partiene være tydelige i retningsvalget.

Høyres landsmøte vedtok at de vil anerkjenne uorganiserte arbeidstakere, og i mars la de fram forslag til ny læreplan for samfunnskunnskap på VG1 hvor det som står om at elevene skal lære om partene i arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen er tatt ut. Dette er en provokasjon mot fagbevegelsen og kun en sterk og samlet venstreside kan snu denne politikken.

LO i Bergen og omland vil aktivt arbeide for at partiene på venstresiden skal samarbeide for et virkelig grønt og rødt byråd etter valget.

 


 

 

Internasjonal solidaritet

LO i Bergen og omland ser med dyp bekymring på at i 2019 trues grunnleggende menneskerettigheter over hele verden. Handlingsrommet til å ytre seg kritisk mot myndigheter blir stadig mindre, farligere og vanskeligere. I stadig flere land blir sivilaktivister utsatt for trusler og forfølgelse, fordi deres motstand bygger på å organisere seg og bruke sine demokratiske rettigheter for å oppnå endringer i samfunnet. Hvis folk ikke lenger får lov til å være kritiske og hevde sine interesser, rakner demokratiet. Derfor må vi stå opp for retten til å organisere oss og styrke de som blir forsøkt truet til taushet og passivitet.

Samtidig vokser ulikheten og urettferdigheten i flere land.

I Honduras, hvor El & It samarbeider med Folkehjelpen om styrking av sivilsamfunnet, er det en liten elite som kontrollerer makt og naturressurser. Elver legges i rør, jordbruk forurenses av gruvedrift og skogen hugges ned. For folk i lokalsamfunnene er det ikke noe alternativ å bare stå og se på. De organiserer seg og protesterer, med livet som innsats. Sivilsamfunnet i Honduras står i dag i den kampen for naturressurser som vi i Norge kjempet for 100 år siden. De kjemper for at makteliten skal ta kloke valg som gagner fellesskapet. Som gagner oss alle.

Sør-Afrika, hvor Fellesforbundet er Folkehjelpens partner, er et annet av landene i verden hvor makt og rikdom er skjevt fordelt. Dette til tross for en demokratisk grunnlov, økonomisk vekst og lover som skal sikre like rettigheter for alle. Til tross for farene de møter har slumbeboerne organisert seg og stilt myndighetene til ansvar. De slåss for bedre hus, rettigheter til land, kommunale tjenester og mot korrupsjon. Hver eneste gang en sak har blitt ført for retten har slumbeboerne vunnet. Og for hver eneste sak de har vunnet har de forandret sitt samfunn litt til det bedre. Dette viser kraften i det å stå sammen.  

LO i Bergen og omland ser med stor uro hvordan organisasjoner blir kriminalisert og kneblet. Dette er del av en global trend som gir grunn til stor bekymring.

De trenger vår solidaritet. Det sterkeste forsvaret for demokratiet og åpnere samfunn er sivile samfunnsorganisasjoner selv. Vi må fortsetter å organisere, delta og mobilisere. Enhver strategi for å motvirke det trangere handlingsrommet må omfatte støtte til sivilsamfunnets organisering, nettverk og deltakelse.

LO i Bergen og Omland vil derfor oppfordre alle til å bidra i årets 1.mai kampanje; Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare, og på den måten bidra til å løfte utfordringene på agendaen både nasjonalt og globalt.

Vi vil også arbeide for at den norske utviklingspolitikken skal sette mer søkelys på makt og ressursfordeling, samt styrke organisasjoner som utfordrer konsentrasjonen av makt og ressurser, jobber for rettighetene til marginaliserte grupper, for like rettigheter for kvinner og menn - og jobber for retten til faglig organisering og streik.

 


 Næringspolitisk uttalelse

Verden står ovenfor en viktig og krevende oppgave ved å gå fra bruk av hovedsakelig fossile energikilder over til fornybare. I tillegg skal vi nå FNs bærekrafts mål om å utrydde sult og fattigdom. Dette krever en helhetlig poltikk, som sikrer at man etablerer nye børekraftige arbeidsplasser og gir arbeidstakerne trygghet for arbeid samtidig som andre arbeidsplasser etter hvert fases ut.

I dag er ca. 80% av det globale energiforbruket fra fossile energikilder, som kull olje og gass. En slik omlegging tar tid og krever alles oppmerksomhet og bidrag. Derfor er det viktig at det føres en politikk som påskynder utviklingen og reduserer etterspørselen etter fossil energi.

Dette utfordrer Norge som energinasjon, men gir oss også store muligheter. Ny teknologi som bidrar til energiomlegging skapes hovedsakelig i etablerte bedrifter og som utspring fra disse. Den kunnskap og erfaring de har høstet gjennom sitt virke i energi- og petroleumsnæringen og dens leverandører er avgjørende.

Ved å benytte politikken til å etterspørre ny teknologi og bruk av fornybar energi kan man som eneste mulighet gi virksomhetene i vår landsdel nødvendig forutsigbarhet slik at de fremover også vil være preget av innovasjon, kompetanse og teknologi, og dermed spille en viktig del av løsningen for morgendagens nullutslippsløsninger.

Utbygging av digital infrastruktur er avgjørende for å ta hele landet i bruk og utvikle morgendagens løsninger.

Olje og gass:

Strenge utslippskrav i norsk petroleumsvirksomhet har ført til at Norge har lave utslipp ved produksjon, men også til at vi er verdensledende på utvikling av teknologi og løsninger som trengs for å redusere utslipp fra produksjon av olje og gass. Utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon må reduseres for å nå fastsatte globale klimamål. En helt nødvendig del av løsningen er karbonfangst og lagring. Her spiller vår region en viktig rolle i arbeidet med å utvikle teknologien gjennom verdens største testsenter på Mongstad og et fremtidig mellomlagringsanlegg for CO2 på Kollsnes. Dette vil sette vår landsdel i front i utvikling av denne teknologien.

Denne posisjonen må benyttes til å skape nye industriarbeidsplasser for fremtiden.

Kraft:

Elektrifisering av plattformer i Nordsjøen og transportsektoren pågår for fullt. Dette, sammen med ønsket fremtid bruk av energikilde, gir økt behov for strøm og utfordrer kapasiteten i linjenettet. Det er viktig å finne alternative løsninger, som bruk av batteripakker lokalt, slik at presset på linjenettet reduseres. Dersom all kraft skal gå igjennom linjenettet vil dette medføre kapasitetsutfordringer og det er stor bekymring for betydelig økt nettleie, mot både privatpersoner og næringsdrivende.

Vannkraften er en viktig del av vårt fornybare energisystem og de etablerte kraftstasjonene må vedlikeholdes og oppgraderes slik at de kan stå for mye av produksjonssøkningen fremover. Dette utfordres i dag av grunnrentebeskatningen til staten. For å få til en endring mot mer fornybar energi kan ikke man videreføre en hardere beskatning av vannkraft enn olje- og gassproduksjon.

Vindkraft på land er det økende etterspørsel etter grunnet betydelig kostnadsreduksjon og skattemessig fordel. LO Bergen og Omland mener det er viktig å utvikle vind- og bølgekraft teknologi, men at dette i hovedsak skal etableres til havs, og eies av fellesskapet. På land må det avsettes klart definerte områder for evt. vindkraftutbygging som ivaretar natur- og miljøhensyn. I tillegg må lokalsamfunnet som gir fra seg miljø- og naturverdier sikres kompensasjon på samme nivå som ytes til vannkraft kommunene.

 

Andre næringer:

Havbruksnæringen er blitt en viktig eksportindustri for Norge og viktig næring langs hele kysten. Næringen er fremtidsrettet og høyteknologisk. Næringen står ovenfor noen utfordringer både knyttet til påvirkning av lokalmiljøet og bidraget til lokale arbeidsplasser gjennom foredling av fisken. I dag sendes over 80% av fisken ut av landet ubehandlet.

For å utvikle næringen videre i en bærekraftig retning er det viktig at det man videreutvikler Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, samt samler og utvikler den marine klyngen i Bergen.

Havbruk krever stort sjøareal og LO Bergen og Omland mener at kommunene / regionene som legger til rette for næringen må få en stabil årlig kompensasjon.

 

Vår region er et attraktivt reisemål og dette danner grunnlag for en satsning på reiselivsnæringen. Dette må bidra til å skape interesse for vår region som et helårs reisemål med dertil hørende helårsarbeidsplasser og arbeidsplasser i distriktet. Det må utarbeides en helhetlig satsning med Bergen som motoren i regionen. For å utvikle nøringen er det viktig at man forbedrer kommunikasjonen rundt i regionen. En slik satsning på samferdsel og kollektivløsninger vil også bidra positivt til å gjøre det mer attraktivt å bo i hele regionen.

 

For å sikre mulighet til omstilling og trygghet i regionen er det viktig med en sterk offentlig sektor. Det må sikres gode ordninger som gir støtte og påfyll av nødvendig ny kompetanse dersom arbeidsplassen forsvinner. I tillegg må virkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge mfl. sikres midler slik at de kan gi støtte til nye bedrifter så vel som etablerte bedrifter i en omstillingsfase.

 

LO i Bergen og Omland krever at:

-          Offentlige innkjøpere benytter sin innkjøpsmakt til å etterspørre fornybare energikilder og bruk av ny teknologi.

-          Offentlige innkjøpere skal beregne og offentliggjøre klimaavtrykket dersom man velger å benytte reisende arbeidskraft istedenfor lokal.

-          Man sikrer næringer forutsigbarhet for investering og omstilling – så man motvirker utflytting til andre land.

-          Klimatiltak vurderes i et globalt perspektiv.

-          Kommuner / regioner som avgir naturverdier til næringsformål skal sikres en økonomisk kompensasjon.

-          Etablering av nye arbeidsplasser og bruk av ny teknologi ikke skal uthule arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

 


Askøy folkets hus

LO i Bergen og Omland har eierpost i Folkets Hus Askøy. Det er stort behov for oppgradering og vedlikehold av bygget. I tillegg til at det er lagt opp til flere dugnader for å ta unna deler av dette.

 Styret mener det vil være til det beste for Folkets Hus Askøy om de øvrige eierne, eller noen andre organisasjoner som deler vårt verdigrunnlag, overtar vår eierpost og går inn som en mer aktiv eier.

LO i Bergen og Omland vil fortsatt støtte opp om huset med støtte til 1. mai og andre aktuelle arrangement.

 Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av LO i Bergen og Omlands eierpost i Folkets Hus Askøy. Overdragelsen er vederlagsfri, men det skal etableres en klausul som gir LO Bergen og Omland en andel av evt. utdeling av kapital fra Folkets Hus, dersom de øvrige selger huset i løpet av en gitt periode. (eks 10 år.)

 


 


Forby bemanningsbransjen!

Sosial dumping gjennom utnyttelse av arbeidsfolk fra fattige EU-land har blitt en alvorlig trussel mot lønns- og arbeidsvilkårene fagbevegelsen har kjempet fram i Norge de siste år. Kripos og Økokrim har pekt på at den store tilgangen av utenlandsk arbeidskraft fra EUs arbeidsmarked gir et større spillerom for kriminelle aktører, på en måte som truer med å undergrave sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Denne utviklingen må det settes en stopper for.

LO i Bergen og omland ønsker arbeidsinnvandrere fra EØS-området velkommen. Men det er uakseptabelt hvis bofaste ansatte som har norske lønns- og arbeidsvilkår blir erstattet av tilreisende som går på dårligere vilkår. Fra 2004 har ca 300 000 arbeidsinnvandrere fra Østeuropa kommet til Norge. Noen har flyttet hit mens mange pendler. Mange av disse har langt dårligere vilkår for lønn, arbeidstid, oppsigelsesvern og pensjon (OTP) enn det som er vanlig her i landet.

Fra januar i år ble lovverket endret slik at det kun er bedrifter med tariffavtale som kan leie inn fra bemanningsbyrå – og de kan kun leie inn når tillitsvalgte har gitt grønt lys og skrevet protokoll med bedriften. Det skal også ansettes fast for å få bukt med de såkalte 0-timers-kontraktene. Dette er regler vi ønsker velkommen. Men igjen ser vi at bemanningsbransjen finner smutthull i loven. Allerede før loven begynte å gjelde i januar 2019 dukket de første kontraktene med lav stillingsprosent opp. Kontakter med under 5 prosent ansettelse er registrert, og bemanningsbransjen uttaler i media at de synes at deltidskontrakter er helt greit.

Byggebransjen har aldri brukt annet enn hele stillinger, og det ønsker de å fortsette med. Ingen bedrifter i bransjen ansetter eller leier inn folk som skal jobbe 5, 20 eller 40 prosent. De skal jobbe 100 prosent!

For å unngå lærlingeklausulene som innføres i flere og flere kommuner, fylker og statlige og private bedrifter, er også fantasien stor. Vi har allerede sett første søknaden fra et bemanningsbyrå som søker om å bli godkjent som lærebedrift!

Situasjonen som oppleves i byggebransjen ser vi sprer seg til andre bransjer. LO Bergen og Omland mener derfor at et forbud ikke skal begrenses til kun byggebransjen. Lovverket må tilpasses blant annet for å ivareta inn- og utleie mellom produksjonsbedrifter, samt reelt behov for vikariater.


Reverser kuttene i arbeidsavklaringspenger

 LO i Bergen og omland mener regjeringens kutt av arbeidsavklaringspenger er uhensiktsmessig og gir en uverdig utvikling av velferdstjenestene våre. Regjeringen vil tilsynelatende styrke arbeidslinjen med å kutte i rettighetene til dem som trenger det mest. Resultatet er så altfor tydelig. Det gir ikke mennesker rammet av sykdom og skade en raskere vei inn i arbeidslivet. Man blir ikke friskere av å være fattig. Flere avisoppslag har dokumentert at regjeringens grep er feilslått. Mennesker som da ikke er friskmeldte, ikke er ferdig avklart og ikke har fått fullført påbegynte tiltak, står plutselig uten ytelser og oppfølging fra NAV. Vi kan ikke være kjent av en slik praksis.

Det er nettopp når du befinner deg i en slik situasjon at velferdsstaten, som vi er så stolt av, skal fange deg opp og gi deg en trygg og verdig sykdomshverdag. Arbeidslinjen skal ikke være et påskudd for å ta fra syke mennesker ytelsene deres, under dekke av å motivere dem inn i arbeid.

 

LO i Bergen og omland mener derfor innstramningene i arbeidsavklaringspengene må reverseres. NAV må gis handlingsrom for å skape gode og individuelt tilrettelagte oppfølgingsløp.