Politisk plattform 2014 - 2016

 


Politisk plattform for LO i Bergen og Omland
2014 - 2016

Arbeidsliv

LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha en lønn å leve av, en arbeidstid til å leve med og et arbeidsmiljø å trives i. Et anstendig arbeid skal gi den enkelte muligheter til kompetanseheving. Et anstendig arbeid skal være trygt og godt og skal virke helsefremmende.

Fast ansettelse skal innebære fast forutsigbar inntekt og vilkår. LO i Bergen og Omland vil jobbe for at bruken av midlertidig ansettelse og innleie reduseres. Fast ansettelse skal være hovedregelen.

LO i Bergen og Omland vil også jobbe for et inkluderende og integrerende arbeidsliv. Et inkluderende arbeidsliv handler om å ta vare på sine arbeidstakere og nyttiggjøre deres arbeidsevne på best mulig vis. En god seniorpolitikk på arbeidsplassen er med på å styrke kompetanseoverføring fra eldre til yngre arbeidstakere. Våre nye landsmenn må også integreres på en god måte i arbeidslivet. LO i Bergen og Omland vil videreføre arbeidet med integrering av flyktning- og innvandrere.

Alle må ha en lønn å leve av. LO i Bergen og Omland vil arbeide for et samfunn der en solidarisk lønnspolitikk ligger til grunn. Lavlønnsproblemet er et likelønnsproblem, for det er flest kvinner som er lavtlønte. Kvinners bidrag i arbeidslivet verdsettes systematisk lavere enn menns, og det blir større avvik ettersom utdanningsnivået øker. Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom kvinner og menn og å arbeide mot et kjønnsdelt arbeidsliv er innsatsområder for LO i Bergen og Omland.

Pensjon er utsatt lønn. LO i Bergen og Omland mener pensjonsrettigheter må forvaltes kollektivt og ikke individuelt. LO i Bergen og Omland mener også at tjenestepensjon må opp på et nivå som gir mulighet for et verdig liv også etter arbeidslivet er slutt.

LO i Bergen og Omland mener at alle skal ha rett til heltid. Uønsket deltid betyr uforutsigbar arbeidstid og lav inntekt, samt usikre pensjonsrettigheter og vanskeligheter med å få boliglån for den enkelte. For å løse problemet med uønsket deltid mener LO i Bergen og Omland at vi også må se på bemanningsnormer, arbeidsbelastning knyttet til stillingene og kultur for deltidsarbeid. LO i Bergen og Omland mener innsatsen mot ufrivillig deltid må økes, og vil jobbe for økt samarbeid mellom arbeidsgivere og fagforeningene om å redusere bruken av deltidsarbeid. Normalarbeidsdagen skal være grunnlaget og utgangspunktet for fastsetting av arbeidstid.

Et arbeidsmiljø å trives i krever en arbeidsgiver som ser sine ansatte og tar deres arbeidsforhold på alvor. Det må fokuseres på et godt HMS arbeid i bedriften og god oppfølging av den enkelte. Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gir trivsel og trygge arbeidsplasser. Dette har positive effekter på sykefravær og enhvers opplevelse av meningsfylt arbeid.

Sosial dumping er en trussel mot anstendig arbeid. Gjennom å gi noen arbeidstakere vesentlig lavere lønns og arbeidsvilkår enn resten av samfunnet hindrer man også arbeidstakere å delta på like vilkår som øvrige i samfunnet. Dette fører til en polarisering av arbeidslivet. Sosial dumping er en motsetning til arbeidet for integrering av våre nye landsmenn i arbeidslivet.

LO i Bergen og Omland vil kjempe for å komme sosial dumping til livs. Vi vil ikke akseptere slike angrep på etablerte normer i arbeidslivet. Sosial dumping undergraver faglige rettigheter, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og læreplasser. LO i Bergen og Omland vil ikke akseptere sosial dumping for å hindre nedbemanning eller nedleggelser. LO Bergen og Omland vil arbeide for likebehandling og motarbeide en slik spiral mot bunnen.

LO i Bergen og Omland mener at enhver må få mulighet til å utvikle seg faglig i sitt arbeid. En slik kompetanseutvikling vil komme arbeidsgiver og arbeidstaker til gode. Arbeidstakere med god kompetanse er godt motiverte arbeidstakere, i tillegg til at de er godt skikket i en omstillingsfase. Relevant realkompetanse må få uttelling lønnsmessig.

Det norske arbeidslivet vil i årene fremover trenge god tilgang på faglært arbeidskraft. I samfunnet i dag blir ofte yrkesfaglig utdannelse sett på som lavstatusutdannelse. LO i Bergen og Omland skal arbeide for å heve statusen til yrkesfagene. Det er stort frafall blant ungdom som søker yrkesutdanning. Mangel på læreplasser er ofte grunnen. LO i Bergen vil arbeide for at antallet lærlingplasser øker. Her har det offentlige et spesielt ansvar, både som stor innkjøper men også med å ta inn egne lærlinger. LO i Bergen er positiv til prøveordninger med vekslingsmodell der ungdommen kommer tidligere ut i lære.

Offentlige arbeidsgivere og tilbydere har et særskilt samfunnsansvar å fremstå som gode arbeidsgivere.  Derfor må det fokuseres på det offentliges rolle som tilbyder og eier.  Det er et faktum at useriøse aktører lever av seriøse tilbydere, og av den grunner er det viktig at offentlige tilbydere og eiere er sitt samfunnsansvar bevisst ved å ha gode kontrakter og gode oppfølgingsrutiner.  Offentlige tilbydere må derfor ha gode kriterier i sine tilbud som hever standarden i arbeidslivet. Dette kan være krav om å være godkjent lærebedrift, tariffavtale, krav om egne ansatte, maksimum antall underleverandører osv. Dette er nøkkelen for å skape et seriøst arbeidsliv på grunnen av offentlige kontrakter.

LO i Bergen og Omland skal jobbe for rett til læreplass for alle.
Samfunn

LO har lang tradisjon for å jobbe for en godt utbygd velferdsstat. Våre medlemmer er garantister for solid verdiskapning. LO medlemmenes stemme skal derfor bli hørt også når verdiene skal fordeles.  

Politikerne som er valgt til å fordele midlene lokalt i Hordaland og i LO i Bergen og Omlands organisasjonsområde, er i hovedsak utgått fra den borgerlige siden i norsk politikk, og disse partiene deler ikke vårt syn i grunnleggende fordelingsspørsmål. LO i Bergen og Omland vil fortsatt arbeide for å få gjennomslag for våre standpunkter.

I 2015 er det kommune og fylkestingsvalg, og LO i Bergen og Omland vil drive en aktiv valgkamp for å få et politisk flertall som spiller på lag med fagbevegelsen.
Miljø

Endringer i klimaet grunnet menneskenes utslipp av klimagasser er en av vår tids viktigste utfordringer. Hvis ikke vår generasjon klarer å gjenskape et bærekraftig samfunn, vil det få alvorlige konsekvenser for kommende generasjoner. Kampen mot klimaendringene er en kamp for solidaritet i praksis. LO i Bergen og Omland vil arbeide for tiltak som kan hindre og minske klimautslipp. Det kan være å redusere privatbilismen, utfase fossilt brensel som varmekilde, bærekraftig næringsutvikling og tilrettelegging for miljøvennlig transport, og økt satsning på forskning på nye ikke-forurensende energibærere. 

Samferdsel

En miljøvennlig politikk for samferdsel og kommunikasjon er viktig for både miljøet og for en bærekraftig næringsutbygging. Utvikling og drift av Bybanen, tog og buss må ha høy prioritet, og det må tilrettelegges bedre for å kunne parkere i nærheten av de ulike transportsystemene.

Utviklingen av jernbanen i regionen må prioriteres. Dobbeltspor til Arna og videre til Voss er viktig for den regionale utviklingen. Disse planene må sees i sammenheng med utbyggingen av hurtigtog til Oslo. I tillegg må det arbeides for at vedlikeholdet av Bergensbanen styrkes slik at vi får et driftssikkert og miljøvennlig alternativ for godstransport.

Bygging av Bybanen i Bergen er i full gang. Det må arbeides med å tilrettelegge for at banen kan bli utbygd til alle bydeler i Bergen. På lenger sikt må den også ut til omlandskommunene.

Bergen trenger en ny og moderne havn, med gode kommunikasjonsmuligheter. LO i Bergen og Omland mener at der er viktig å sikre næringen gode rammebetingelser og forutsigbarhet ift hvor en ny havn skal lokaliseres.

Utbygging av et sikkert veinett er viktig. Det er god miljøpolitikk å legge veinettet utenfor tettbygde strøk. LO i Bergen og Omland mener at Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune må samarbeide tettere for å få flere til å reise kollektivt og få ned bruken av privatbil. Det må legges til rette for el-biler ved å bygge ut ladepunkter.

Kollektivtransporten må bli drevet på en måte som gjør at det blir forutsigbart både for brukere og ansatte. Dagens anbudsregime er ikke en god utnyttelse av fellesskapets ressurser, og må avskaffes. Prisene på kollektivtransport må være så lav at det er et reelt alternativ til privatbilen.

God service og høy kvalitet på posttjenestene i hele landet er avgjørende for folk og næringsliv. En liberalisering vil føre til dårligere service og kvalitet, derfor må reservasjonen mot innføring av EUs 3. postdirektivet opprettholdes.
Offentlige tjenester

LO i Bergen og Omland mener at eiendomsskatt er et godt skattepolitisk virkemiddel for fordeling, og den bør derfor beholdes. Reduksjon av eiendomsskatt fører til at kommunen ikke kan finansiere mange andre gode formål. LO i Bergen og Omland mener at byrådet i Bergen bør ta i bruk den eksisterende retakseringen, og innføre rettferdig eiendomsskatt.

Offentlig sektor er avgjørende for å levere velferdstjenester av god kvalitet, og å skape et samfunn med likeverdige vilkår for alle. Løsningen ligger ikke i konkurranseutsetting, utskilling eller privatisering av offentlige tjenester. Det fører til mindre offentlig styring og kontroll og til mer avkastning til private eiere. Ressursbruken øker også i form av økt byråkrati. Velferdstjenester skal være et offentlig ansvar, og som hovedregel driftes av fellesskapet. Hensikten er ikke å skape overskudd, men god velferd. Markedsbaserte prinsipper som ”New Public Management” er derfor uegnet i offentlig sektor.

Viktig infrastruktur som for eksempel vann, avløp og strømnettet må fortsatt være et offentlig ansvar, eiet og drevet av det offentlige.

Bergen og BIR har satset på utbygging av fjernvarme. Dette arbeidet må utvikles og forsterkes. Det er ingen mening i at boss fra Vestlandet sendes utav regionen for å gjøres om til energi, når den samme infrastrukturen står klar til å ta i mot bosset i Bergen. Boss bør ikke være en handelsvare, men et produkt det offentlige får betalt av innbyggerne for å håndtere på en god måte.

Skoler og offentlige bygninger må vedlikeholdes jevnlig for å kunne fungere på en riktig og god måte for brukerne. Det er god økonomi i å gjeninnføre ordningen med faste vaktmestere i offentlige bygg.

Karakterstyrt inntak i Hordaland fører til et økende skille mellom skolene. Kombinert med stykkprisfinansiering og et stort innslag av private skoler er det skapt en markedstankegang i den videregående skolen i Hordaland som fører til at de populære skolene styrkes, mens de mindre populære skolene tappes for ressurser. På den måten får elevene med de svakeste karakterene utdanningen sin på de svakeste skolene. Dette fører til mer frafall og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning.
I tillegg fører ordningen med karakterstyrt inntak til at mange elever kan oppleve å ikke få plass på sin nærskole. Undersøkelser viser at en av grunnene til frafall i den videregående skolen er at elever må flytte hjemmefra i svært ung alder. Vi mener at alle i utgangspunktet skal ha rett til å gå på sin nærskole.
Vi ønsker offentlig organisering av skolestrukturen, ikke markedsprinsipper. Opplæringstilbudet må i større grad enn i dag dimensjoneres etter arbeidslivets behov.


Barn og ungdom

LO i Bergen og Omland ser det som viktig at det i regionen satses på tilbud til alle barn og unge uansett hvilke interesser de har. Det er viktig å ha tjenester som er gratis eller så rimelige at alle som ønsker kan delta i aktivitetene. 

Dagens kommunale barnevern er svært underdimensjonert og det er utfordrende å oppfylle intensjonene i loven. LO i Bergen og Omland mener kommunene i regionen må ruste opp barnevernet slik at intensjonen i loven oppfylles.

I vår region har vi merket anbudsordningen, konkurranseutsettingspraksisen og markedstenkningen innen barnevernet. Barnevern handler om vern av barns liv og utvikling. Det er viktig at barnevernet på et så tidlig tidspunkt som mulig oppdager vanskeligstilte barn og deres familier, og har økonomiske rammer for å kunne iverksette nødvendige tiltak. Gjennom i større grad å forhindre at utsatte barn og familier utvikler alvorlige problemer, vil barnevernet ikke bare  hjelpe det enkelte barn og dets familie, men også bidra til god samfunnsutvikling.

For å oppnå dette kreves det kvalitative gode  tjenester som sikrer barn og unge stabilitet, kontinuitet og trygghet. Disse formålene lar seg vanskelig kombinere med anbudstenkning.

LO i Bergen og Omland vil arbeide for at når offentlige virksomheter inngår avtale med private aktører skal de ha tariffavtale før avtale inngås.


Fattigdom
Fattigdom går i arv. Mennesker som lever i fattigdom har dårligere helse, kosthold, boforhold og lavere levealder enn resten av befolkningen. Deltakelse i arbeidsmarkedet er grunnleggende for å forebygge fattigdom. LO i Bergen og Omland mener at det må legges til rette for at alle kan arbeide og være i aktivitet. Arbeidet må tilpasses den enkeltes forutsetninger
 Barn må sikres en oppvekst fri for fattigdom. Trygdeytelser, herunder pensjoner og stønader skal sikre anstendig levestandard og utviklingsmuligheter Skole, barnehage og skolefritidsordning skal være gratis.
Sosial utjamning og rettferdig fordeling handler ikke bare om de økonomiske ytelsenes størrelse, men også om tjenestenes innhold, kompetanse i tjenesten og finansieringsformene. Det beste virkemiddelet for å sikre sosial utjamning, sosial inkludering og rettferdig fordeling, er universelle ordninger med full offentlig finansiering.

Sosial boligbygging
Storting og regjering har det overordnede ansvaret for å utforme en rettferdig og sosial boligpolitikk.

I dag sliter flere med å komme inn i et boligmarked fullstendig ute av kontroll. Enslige, deltidsarbeidende, unge i etableringsfasen rammes alle hardt. LO i Bergen og Omland krever handling.

Mange kommuner mangler rimelige utleieboliger og de utleieboligene som finnes er ofte i svært dårlig stand. LO i Bergen og Omland krever at kommunene må legge til rette for at flere får mulighet til å kjøpe egen bolig. Det må bygges flere kommunale utleieboliger og ikke kommersielle utleieboliger. Det må også bygges flere studentboliger. Offentlige selskaper og boligbyggelag må i større grad brukes aktivt for tilrettelegging, bygging og drift til fellesskapets beste.

Husbanken må styrkes og gjenreises som det sentrale gjennomførings­apparatet for sosial boligpolitikk. Renten må holdes lav og være politisk styrt.

Skattepolitikken må endres, slik at den ikke bidrar til prisgaloppen på boligmarkedet. Det må fokuseres på en helhetlig arealplanlegging som sikrer jevn og god utbyggingstakt av boliger.
Internasjonalt

LOs internasjonale engasjement er omfattende og viktig, og er en forlengelse av arbeidet for økonomisk og sosial rettferdighet her hjemme. Frie forhandlinger og mulighet for fagorganisering som vi tar som en selvfølge, eksisterer ikke for et flertall av verdens arbeidstakere. Anstendig arbeid og gode lønns- og arbeidsvilkår er forutsetninger for utvikling og økonomisk vekst.

LO i Bergen og Omland har ved flere anledninger vedtatt å jobbe for en boikott av Israel. Dette arbeidet må fortsette til okkupasjonen av Palestinske områder opphører og palestinerne får fulle menneskerettigheter.

Faglig internasjonalt samarbeid mellom ulike samarbeidsparter i utlandet er viktige. LO i Bergen og Omland ønsker å fortsette samarbeidet med dem vi har kontakt med. Vi vil også vurdere å utvikle samarbeid med nye alliansepartnere.

I forbindelse med den årlige ”Internasjonal Uke” i Bergen, vil LO i Bergen og Omland fortsette å bidra med minst en aktivitet i programmet årlig.

I en urolig verden tvinges mennesker av ulike årsaker på flukt. Mange kommer til Bergensregionen, og blir en del av det norske arbeidslivet. LO vil følge opp arbeidet med å bidra til en bedre integrering av flyktninger og innvandrere i på arbeidsplassen.
Egen organisasjon

LO i Bergen og Omland skal samordne fagforeningenes faglige og politiske virksomhet. Ved gjensidig solidarisk samvirke skaper vi enhet i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Vi skal drive opplysningsvirksomhet for å synliggjøre fagbevegelsen og de mål vi vedtar. Vi skal være fagbevegelsens talerør overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

LO i Bergen og Omland ønsker å fortsette med å arrangere representantskapsmøter som er åpne for alle LO-medlemmer. Vi ønsker å opprettholde det gode faglige og politiske nivået vi har hatt de siste årene. 

De senere års frokostmøter har vist at det er mange faglige tillitsvalgte som setter pris på dette. Tilbakemeldingene både på tema og innledere viser at dette er noe vi må fortsette å videreutvikle.

Etter den siste sammenslåingen er LO i Bergen og Omland blitt et stort geografisk område å dekke faglig-politisk. I perioden ønsker vi både å opprettholde aktiviteter, og utvide med nye aktiviteter i omlandet utenfor Bergen kommune.