Uttalelser fra årsmøtet 2015

DET ER EN MENNESKERETT Å LEVE ET LIV UTEN VOLD ELLER FRYKT FOR VOLD                       

Menns vold mot kvinner er et globalt menneskerettighetsproblem. Vold mot kvinner må 
behandles som et samfunnsproblem, ikke en individuell skam.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vold i nære 
relasjoner er ingen privatsak eller et privat ansvar, men et samfunnsansvar.  
Da kvinnebevegelsen startet sitt arbeid med krisesentrene, ble volden i hjemmet betraktet som 
husbråk og et privat ansvar, noe familien måtte «ordne opp i» på egen hånd. Kvinnebevegelsen 
jobbet hardt og målrettet mot fordommer og holdninger, og det har nyttet. Likevel er dette en 
jobb som må fortsette, med samme styrke, det er dessverre fortsatt langt igjen til målet om et 
likeverdig og likestilt samfunn. 
Vold i nær relasjoner grov og alvorlig kriminalitet, som påfører voldsutsatte kvinner store 
helseskader, og er i dag blitt et av verdens største folkehelseproblem. Denne kriminaliteten 
påfører samfunnet store økonomiske kostnader, rundt 6 milliarder kroner i året. 
LO i Bergen og omland mener at vi må jobbe sammen, på alle nivå, for å skape et likestilt 
samfunn med fravær av diskriminering, tvang og vold.  Offentlige tjenesteytere må bli bedre til å 
forhindre drap, og ha kvinners beskyttelse øverst på agendaen. Det gjelder politikere, politi, 
domstol, skole og helsevesen. Vi må dokumentere og argumentere, vi må øke kompetansen og 
forståelsen, og vi må jobbe på tvers av tjenester og tradisjonelle etatsgrenser. Det er helt 
nødvendig for at den voldsutsatte skal bli møtt på en god måte og få den hjelpen som det er 
behov for.  
Regjeringen bør oppnevne en havarikommisjon ved partner drap. En svensk havarigruppe har 
etter sine granskninger på partnerdrap funnet ut at godt over halvparten av drapene kunne vært 
unngått dersom offentlige instanser hadde handlet annerledes og mer profesjonelt i forkant. 
Plassering av skyld er et grunnleggende og prinsipielt tema. Et av de viktige områdene i denne 
sammenheng er strafferettsprosessen, i de tilfellene sakene kommer så langt. 
Strafferettsprosessen gjør ofte kvinnen til en statist, deres behov blir ofte irrelevante for 
strafferettsaktørene, og det som egentlig foregår er en kamp mellom aktoratet og forsvarer, og 
den voldsutsatte kvinnens behov og interesser blir ikke ivaretatt. Forslag til ny Straffelov har 
vært klar i 10 år – nå må den iverksettes. 
Vi må frata voldsutsatte kvinner opplevelsen av skyld og skam, og ha fokus på hvordan en best 
mulig kan skape en god fremtid for dem som er utsatt  
Vi stiller oss bak LO og Krisesentersekretariatet sine krav: 
                            
 Hvert brudd på besøksforbudet må straks opp for retten slik at samfunnet viser en klar 
      reaksjon på brudd. 

 Ordningen med besøksforbud må evalueres.  
 Det må gjennomføres en nasjonal primærforebyggende kampanje med fokus på 
      holdninger, på lik linje med andre nasjonale opplysningskampanjer. 

 Det må utarbeides en lov om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 
 Overgrepsmottakene må lovfestes med nasjonale retningslinjer for finansieringen og 
      avklaring av ansvarsforhold. Staten bør finansiere 50 % av driften og kommunene 50 %. 

 Krisesentrene må sikres en stabil og forutsigbar økonomi slik at de kan legge langsiktige 
      planer for arbeidet sitt. Det er viktig at de små krisesentrene opprettholdes. Nærheten til 
    et krisesentertilbud er med å øke volds- og trusselutsattes rettssikkerhet. 

 Krisesentersekretariatet må sikres nok midler til forutsigbar drift. 
 Kompetansen og kunnskapen om menns vold mot kvinner må styrkes i politi og hele 
      rettsapparatet. 
 Kvinner som kommer til landet som ektefeller gjennom familiegjenforening får en 
      oppholdstillatelse som er avhengig av at ekteskapet består i tre år. Treårsregelen må 
      endres til et år. Det er grunn til å skjerpe rettssikkerheten for denne gruppen. 

 Politiet må pålegges å gi alle saker vedrørende menns vold mot kvinner og vold i nære 
      relasjoner en høy prioritet. Bruk av DNA som bevis i voldtektssaker må styrkes. 

 Saker om vold mot kvinner må skilles ut i statistikken. Av politiets registre bør det også 
      fremgå om en person er ilagt besøksforbud og om det foreligger brudd på 
      besøksforbudet. Seksuell relasjon bør inkluderes i politiets registre over partnerdrap. 

 Kommunene må utarbeide og implementere handlingsplaner mot menns vold mot 
    kvinner og vold i nære relasjoner. 

 Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i 
    nære relasjoner må ratifiseres. 

LO i Bergen og omland mener at en samlet fagbevegelsen må jobbe for at kvinner og menn har 
like rettigheter og plikter i arbeidslivet, i hjemmet og i samfunnet. Vi må avdekke og jobbe mot 
kulturer, holdninger og strukturer som fører til kvinneundertrykking. Vold mot kvinner er ett 
eksempel på kvinneundertrykking.


 
SOSIAL BOLIGPOLITIKK  

Å ha et sted å bo er avgjørende for å kunne fungere i samfunnet. Retten til bolig er nedfelt i 
menneskerettighetene og er en grunnleggende forutsetning for sosial inkludering. Alle i Norge 
skal ha mulighet for å bo godt og trygt. Boligpolitikken skal ivareta et rettferdig 
fordelingsperspektiv og bidra til å bekjempe fattigdom. En sosial boligpolitikk skal forebygge at 
mennesker kommer i sosialt og økonomisk uføre. Kommunene må ha en aktiv sosial 
boligpolitikk og sørge for tilgang til boliger for de som trenger det. Kommunene må også ha 
tilstrekkelig tilgang til midlertidig husvære med en forsvarlig standard. Brukergruppen er 
sammensatt og mange trenger tett oppfølging fra fagpersonell.  

For å sikre et godt og differensiert boligmarked må kommunene disponere et tilstrekkelig antall 
utleieboliger, rimelige tomter, boliger for 1. gangs etablerere og det må legges til rette for opprettelse av boligbyggelag. 
Staten må bidra gjennom bedre kommuneøkonomi og utvikling av 
støtteordninger til både leie og kjøp av nøkterne og rimelige boliger.  
Den sosiale boligpolitikken må gjenreises. Boligpolitikken skal fremme inkludering og 
selvbestemmelse. En boligpolitikk som skal sikre alle en trygg og god bolig, forutsetter at 
kommunene også har tilgang til midlertidig husvære med en forsvarlig standard. Boligprisene 
må holdes på et forsvarlig nivå, slik at folk flest er i stand til å skaffe seg og beholde bolig. 
Gjennom reguleringer kan det offentlige sikre nødvendig tilgang på boliger og forebygge kraftig 
prisvekst og prisfall. Boliger må tilrettelegges universelt. Dette innebærer at man ved nybygging, 
rehabilitering og ombygging vektlegger at boenheter, fellesområder og utearealer skal være 
brukbare for barn, unge, voksne, eldre og personer med ulike funksjonshemninger.  
En helhetlig boligpolitikk innebærer også rom for ulike boformer. Avhengig av livssituasjon, 
ønsker og behov må den enkelte ha mulighet for å velge selvstendig bolig, kollektiv boform eller 
bolig samlokalisert med andre. Selvbestemmelse for hver enkelt skal være et viktig prinsipp i 
valg av boform. Studentboligbygging er et godt virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller 
knyttet til utdanning, og gir økte muligheter for å være heltidsstudent. Mange kommuner har 
spesielle utfordringer knyttet til opphoping av sosiale problemer i enkelte områder. Offentlige 
myndigheter må ta tilbake styringen over boligmarkedet ved å ta politisk kontroll over 
prisutviklingen.” 

I Bergen ser vi nå at Byrådspartiene velter kommunens økonomiske problemer over på de 
fattigste innbyggerne ved å frata mange den kommunale bostøtten. Dette medfører at de som 
har vært økonomisk sjølstendige nå tvinges til å måtte stå i sosialhjelpskøen. Dette er en uverdig 
og usosial politikk, som vi ikke vil ha i 2015! 

Akutt bolignød er fortsatt hverdagen for svært mange mennesker i Bergen.

ARBEID FOR ALLE – VI KREVER EN DAG Å LEVE MED OG EN LØNN Å LEVE AV! 

Innføring av sekstimers normalarbeidsdag vil være en miljøreform, likestillingsreform og 
velferdsreform. Det vil gi norske arbeidere mer fritid og det peker mot en annen 
økonomisk politikk
. 

LO i Bergen og omland vil prioritere å løfte frem sekstimersdagen som et viktig skritt mot økt 
velferd for norske arbeidere og en nødvendighet for bremse klimaendringene. Vi skal peke på 
viktigheten av kortere arbeidstid for å fjerne ufrivillig deltid og redusere sykefraværet, særlig 
blant kvinner.  
Tiden er moden for en miljøreform, en likestillingsreform og en velferdsreform. Da åtte timers 
arbeidsdag ble innført i 1919 var dette en arbeidsdag som i all hovedsak var tilpasset menn. 
Kvinner som hadde, og har størst arbeidsbyrde i hjemmet forble dobbeltarbeidende. Selv med 
den halvtimes reduksjonen i arbeidstid som kom i 1987, ser vi dette fremdeles: kvinner jobber 
mest ufrivillig deltid og de har høyest sykefravær. I realiteten jobber kvinner seks timers
arbeidsdager i dagens Norge. Med den konsekvensen at de blir tapere på lønn og pensjon.
Arbeidsfolk i Norge skaper stadig mer verdi gjennom sitt arbeid. Norge ligger på toppen i både 
BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger, og forbruket øker. Dersom vi skal 
bremse klimaendringene og redde miljøet må vårt forbruk ned. En reduksjon i arbeidstid vil gi 
en nødvendig reduksjon i forbruk, men også gi økt fritid og frihet til norske arbeidstakere. Til 
tross for dette er det nesten femten år siden økningen i verdiskaping ble tatt ut i økt fritid, da 
den femte ferieuka ble vedtatt i 2000. 
For LO er normalarbeidsdagen er et viktig prinsipp for arbeidstidsregulering. En regulert 
normalarbeidsdag sikrer at det blir gitt lønnsmessig kompensasjon for ubekvem arbeidstid i de 
tjenester det er behov for arbeidskraft på ulike tider av døgnet. LO ønsker en streng 
lovregulering av hvilke typer arbeid som kan utføres på ubekvemme tidspunkt. Forsvar av 
normalarbeidsdagen betyr å sikre et godt lov- og avtaleverk, der fagbevegelsen skal ha 
avgjørende medvirkning.  

LO vil på sikt ha en kortere normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Målet er 6- 
timers normalarbeidsdag/30-timers uke, med full lønnskompensasjon. 
Men vi må forte oss sakte og ha realistiske delmål i kampen for sekstimersdagen. Vi må 
ha en langsiktig plan inn i tariffoppgjørene.  
Frontfaget må gå i front også her ellers vil det bare bli et kvinnekrav som øker 
likelønnsgapet. Hvis mennene går først viser de både solidaritet, men også vilje til å gjøre 
noe for å øke likestillingen i familien. Dette vil være en praktisk likestillingshandling som 
gjør en forskjell fremfor fine ord og intensjoner. Søndagsåpent – et ideologisk prosjekt 

LO i Bergen og Omland mener liberaliseringen av loven om helligdager og helligdagsfred 
er et ideologisk prosjekt. Høyre/FrP-regjeringen vil i praksis gjøre helg til hverdag. 
Endringen betyr en dobling av antall ansatte i Norge som må forholde seg til søndag som 
arbeidsdag. Dette vil være et brudd med viktige fellesskapsverdier. 

Regjeringens forslag til lovendring handler ikke bare om små dagligvarebutikker, men all 
handel. Fafo-rapporten "Arbeidskraftbehov ved søndagsåpent" viser at økningen av antall 
ansatte som vil måtte påregne å jobbe søndager vil være dramatisk. 

Utover de 245 000 ansatte i varehandelen som nå vil måtte forholde seg til søndag som 
arbeidsdag, kommer 47 000 arbeidere i tilstøtende bransjer. Dette dreier seg om frisører, 
kafémedarbeidere, ansatte i næringsmiddelindustri, renholdere, vektere og varetransportører. 
Samlet sett vil søndagsåpne butikker ramme om lag 290 000 sysselsatte. Dette tallet innbefatter 
også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag. 

Sammenlignet med dagens situasjon betyr dette en dobling av antall ansatte som må forholde 
seg til søndag som en arbeidsdag. Det er bekymringsfullt at det i stor grad er lavlønns- og 
kvinneyrker som skal rammes. Flere må jobbe på mer ukurante tider med større kvelds- og 
helgebelasting.  

Vi trenger annerledesdagen, og den må være felles. En felles fridag er noe av det som gjør oss til 
et samfunn. Annerledesdagen gir rom for rekreasjon og hvile, fellesskap og samvær med venner 
og familie. Vi trenger annerledesdagen i frivillig arbeid, idretten og kulturlivet. Den enes frihet til 
å handle kan ikke sees isolert fra den andres frihet til å ha fri.  

Hvem sine liv og hvilke verdier er det regjeringen vil styrke ved å tillate søndagsåpne butikker? 
Det er ikke noe folkekrav å viske ut forskjellen mellom hverdag og helg, og det er ikke bare 
fagbevegelsen som er imot. Handelsstanden, miljøbevegelsen og  kirken er blant meningsfellene 
mot regjeringens forslag. 

Det gode liv fremmes ved at vi har en dag i uken som er annerledes. Er søndagen først borte, får 
vi den aldri tilbake. LO i Bergen og Omland ber derfor regjeringen om å skrinlegge hele forslaget. Stans Qatars bruk av slavearbeidere  

FIFA har tildelt Qatar VM i fotball 2022. Bygging av anlegg blir hovedsakelig utført av 
slavearbeidere fra blant annet Nepal, India, Bangladesh. Slavearbeiderne tjener marginalt, er 
fratatt elementære arbeidstakerrettigheter, er nektet retten til å organisere seg og blir fengslet 
og deportert om de protesterer. 

Hittil har 1380 arbeidere mistet livet under byggingen av VM anleggene, og man regner med at 
mer enn 4000 arbeidstakere vil ha mistet livet før anleggene står ferdig.  

Det er en skam at FIFA har godtatt at arbeidstakerne som bygger anleggene lever og arbeider 
som slaver, at de er fratatt elementære arbeidstakerrettigheter og behandles nærmest som dyr.  
LO Bergen og Omegn krever at arbeidet ved VM arenaene stanser, og at VM flyttes fra Qatar. Vi 
krever også at Norsk Fotballforbund følger opp denne saken overfor FIFA. Ja til demokrati – nei til markedstvang  

 
TISA er den siste i rekken av frihandelsavtaler. Når WTO- og GATS-avtalene ikke har maktet å
åpne for handel med tjenester fullt ut, har 51 stater nå startet nye, hemmelige forhandlinger om
«Trade In Services Agreement» (TISA). Disse i hovedsak rike landene, Norge inkludert,
representerer omtrent 70 prosent av alle tjenester i verden. 
Målet er å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til tjenester i hele frihandelsområdet. En
åpning er også en trussel mot alle som jobber i tjenestesektoren, da nasjonalstatene kan bli
tvunget til å avvikle lover som kan betraktes som handelshindringer. Reguleringer av
forbrukerrettigheter, arbeidsmiljø og miljø kan være eksempel på slike hindringer. Ett av
formålene ved avtalen er å beskytte utenlandske investeringer. Intensjonen er at stater kan bli
erstatningspliktig overfor selskaper som taper penger på nye reguleringer som innføres. 
I tillegg er forpliktelsene i avtalen irreversible. Man bruker begrepet skralle om forpliktelsene,
en kan bare skru til med mer liberalisering, man kan ikke reversere forpliktelser man har
inngått. Dette vil umuliggjøre nye regjeringskonstellasjoner å rette opp politikk som åpner for
privatisering og konkurranseeksponering og selvfølgelig da undergrave vår demokratiske rett til
å føre en nasjonal politikk. 
TISA vil regulere mulighetene til å regulere. Avtalen innebærer at en allerede ved underskrift må
detaljert beskrive hvilke tjenester en vil unnta fra den frie markedskonkurransen. Prinsippet
”list it or lose it” innebærer at tjenesten for all framtid vil være åpen for fri konkurranse. Nye
tjenester som kommer etter signering av avtalen, kan heller ikke unntas fra fri konkurranse.
 
Det er ikke toll på tjenester, og i motsetning til tradisjonelle frihandelsavtaler er siktemålet med
denne nye typen frihandelsavtaler å fjerne reguleringer som hindrer storselskapene fritt å ta seg
til rette. Ønsket er klart uttrykk: markedsreguleringer – ikke regjeringsreguleringer. Det vil si å
overprøve politikken, for reguleringer er uttrykk for en ønsket politikk. Skrallebestemmelsene
skal forhindre framtidige regjeringer fra å føre en annen politikk enn den regjeringen som
”tilfeldigvis” satt ved makta da avtalen ble undertegnet. 
 
EU og USA forhandler også om en ny frihandelsavtale kalt TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership). Den ser også ut til å true faglige rettigheter, forbrukerne og miljøet.
Forhandlingene har til nå foregått uten innsyn fra sivilsamfunnet. Det er kun banker og store
konsern som får komme med innspill i begynnelsen av prosessen, og som har løpende dialog
med forhandlerne. Etter sterkt press har det kommet på plass et organ som skal gi mer
informasjon til sivilsamfunnet. Om TTIP blir en realitet vil den sannsynligvis påvirke Norge
gjennom EØS-avtalen, eller indirekte ved at avtalen vil diktere hvordan handel mellom EU og
USA skal fungere. Det kan føre til at Norge enten blir en del av avtalen, eller må forhandle en
egen avtale med så å si identisk innhold. 
Avtalene er en trussel mot demokratiet ved at forhandlingene føres i ytterste hemmelighet. Det
er ingen debatt om innholdet i forhandlingene. Vi krever full åpenhet om og innsyn i
forhandlingene. 
 
LO i Bergen og Omland krever at forhandlingene legges på is inntil det er sikret at muligheten til
nasjonale forankrede faglige rettigheter og full åpenhet og innsyn i forhandlingene er sikret. Vi
krever også at det gjennomføres en konsekvensanalyse av avtalene og at vi får en åpen, brei
demokratisk behandling og debatt før noen så vidtrekkende avtale kan signeres
.Overvåkning  

Justisminister Anundsen har foreslått å endre § 7b i Politiloven og §§ 6 og 2a i E-komloven. 
Tiltakene Anundsen mener er nødvendig inkluderer bruk av falske basestasjoner som potensielt 
kan benyttes til avlytting av alle mobiltelefoner som befinner seg innen dekning. Han foreslår 
dette som et politioperativt tiltak. Det betyr at politiet kan bedrive systematisk avlytting uten at 
domstolene skal kontrollere lovligheten. 
  
Årsmøte i LO Bergen og Omland krever at regjeringen lytter til høringssvarene, og ikke legger 
frem forslagene slik de er foreslått i høringen! Vi ønsker oss ikke et politi som kan kontrollere 
borgerne uten at samfunnet har kontroll med bruken. Vi vil minne om Grunnlovens § 102:  
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. 
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et 
vern om den personlige integritet.»  
Grunnloven er klar, forslagene kan ikke gjøres til lov! Pensjonsordningene – fellesskapets viktigste velferdskamp  

Ny folketrygd startet fra 1. januar 2011. Det er positivt at alle i prinsippet nå kan gå av fra fylte 
62 år, men mange faller utenfor denne muligheten. Dette gjelder først og fremst dem som ikke 
har opptjent nok pensjonsrettigheter (2x folketrygdens grunnbeløp) ofte forårsaket av 
deltidsstillinger, eller at de ikke har Avtalefestet Pensjon (AFP). Kvinner er overrepresentert 
blant disse.  

De første årskullene kommer godt ut av den nye ordningen, særskilt hvis de kan kombinere 
folketrygd med AFP og kan stå i arbeid til de nærmer seg 67 år. Dette vil endre seg dramatisk 
etter hvert som levealdersjusteringen spiser opp store deler av pensjonen, og det midlertidige 
AFP-tillegget forsvinner. 
  
Andelen ansatte med innskuddspensjoner øker. Problemet er at for svært mange er 
innskuddene for lave, ordningene er for dyre å administrere, og de er ensidig styrt av 
arbeidsgiver. De blir også kraftig avkortet dersom en ikke greier å stå i jobben lenger enn til 62 
år.  

Den nye AFP-ordningen i privat sektor er endret fra å være en førtidspensjon for de som må gi 
seg tidlig, til en livsvarig ytelse. Kriteriene for å bli omfattet av ordningen er for strenge, og 
spesielt urettferdig er det at man uforskyldt blir kastet ut av ordningen ved 
  virksomhetsoverføring, konkurs, sykdom, uførhet etc. Å tape denne retten kan bety om lag kr. 
5000.- mindre i måneden i pensjon.  

Den offentlige tjenestepensjonen er under press fra arbeidsgiverne som tyr til tariffdumping i 
form av å skifte arbeidsgiverorganisasjon, og derved går over på andre dårligere ordninger for 
de ansatte.  
Den offentlige tjenestepensjonen er svært utsatt i forbindelse med levealdersjusteringa etter at 
overgangsordningene går ut.  

LO i Bergen og Omland vil 
· Arbeide for gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for alle. Det innebærer at vi 
    vil arbeide for å endre de deler av pensjonsreformen som har negative konsekvenser for 
      arbeidstakerne og omfatter både levealdersjusteringen og indekseringen.  

· Arbeide for at muligheten til tidligpensjon treffer dem som har behov for å gå av tidlig. 
    Det innebærer etablering av et tilleggspensjonssystem som gjør dette mulig.  

· Forsvare den offentlige tjenestepensjonen, bruttogarantien og retten til å gå av med 
      offentlig AFP ved 62 år uten tap av fremtidig pensjon  

· Forsvare og forsterke AFP-ordningene i offentlig og privat sektor. Vi krever innført 
      sikringstiltak, slik at rettigheter ikke forsvinner som følge av forhold som den ansatte 
    ikke rår over.  
· Den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i innskuddsordningene må økes og 
      betales av lønn fra første krone.  

· Uførepensjoner å inn i alle tjenestepensjonsavtaler.  

· Forsvar offentlig uførepensjon med dagens profil og barnetillegg.

· Følge opp LO-kongressens vedtak fra 2013 inn i hovedoppgjøret 2016 og i evalueringen 
    av AFP-ordningene i 2017. Tariffestet tjenestepensjon mot 2016 
  
Kongressen vedtok i 2013 at LO skal arbeide for å tariffeste brede tjenestepensjonsordninger. 
De innskuddsbaserte ordningene i privat sektor innebærer at det er de ansatte som bærer 
risikoen for dårlig avkastning på pensjonsformuen. Slik det er nå kan bedriften legge om 
pensjonen uten forhandlinger med de ansatte. Pensjon er utsatt lønn, og når ansatte selv overtar 
risikoen, er det en selvfølge at de har innflytelse over pensjonsordningene. 
  
En rekke huller preger dagens tjenestepensjonsordninger. Det er manglende opptjening fra 
første krone, samt varierende innbetaling og nivå mellom bedrifter og områder. Mye bruk av 
ufrivillig deltid i flere næringer gir i tillegg manglende opptjening. Dette er bare noen eksempler. 
Med økt midlertidighet som følge av regjeringas politikk, vil enda flere risikere å ikke bli 
omfattet av dagens minstekrav til tjenestepensjon. 

De ansatte må gjennom tariffesting sikres medbestemmelse i ordningene. Da kan vi sikre brede 
og rettferdige ordninger med kjønnsnøytrale premier og ytelser. Det vil også kunne hindre at 
bedriftene har mulighet til å spare lønnskostnader ved å redusere pensjonen til de ansatte, for 
eksempel i anbudskonkurranser og ved virksomhetsoverdragelser. Brede ordninger med like 
premier er dessuten viktig for å håndtere jobbskifter bedre enn i dag. Det er også viktig å sikre 
en god uføredekning. Den må inn som en obligatorisk del av slike ordninger. 

Det er viktig at ikke pensjon blir konkurransevridende. Det er derfor viktig at også at nivået på 
den lovbestemte pensjonsinnskuddet skal være fra første krone og at det langsiktige målet må 
være å komme opp på 5% i den obligatoriske tjenestepensjon (OTP). 

LO i bergen og omland mener avtalefesting av tjenestepensjon gjør at man kan over tid sikre at 
tjenestepensjonen minst ligger på et nivå som tilsvarer 5% fra 0 til 7,1G og 8 % over 7,1 G. 

Det er viktig at også uførepensjon blir en del av alle tjenestepensjonsavtaler. 

Tariffoppgjøret i 2014 konkluderte med at det skal foretas brede utredninger mellom partene 
om tjenestepensjon. En tariffesting av tjenestepensjon i privat sektor i 2016 vil bli et felles 
ansvar for hele LO-fellesskapet. Forbundene må derfor ta initiativ til å prioritere dette området 
fram mot tariffoppgjøret 2016, ved å informere, mobilisere og aktivisere sine medlemmer. Arbeidsmiljøloven -  kampen fortsetter 

Regjeringen med støtte av Krf og Venstre vedtok 24.mars en alvorlig endring i 
arbeidsmiljøloven. Dette har vært varslet lenge og fagbevegelsen har vært kritisk hele veien. 
Etter omfattende høringsrunder hvor tunge fagmiljøer viste sin kritikk til regjeringens forslag 
ville likevel regjeringen gjennomføre forslagene.  
Regjeringen ønsker flere midlertidige ansatte. Med vikarierende argumentasjon holder dem de 
svake grupper foran seg og beskriver midlertidighet som et springbrett inn i arbeidslivet. Avvist 
av handikapforbundet og erfaringer fra land som har gått foran og prøvd er det ingen forskning 
som viser at økt midlertidighet gir mer arbeid til utsatte grupper.  
Økt adgang til midlertidige stillinger gjør at prøvetidsregime mister betydning. Det vil bli større 
lagdeling i arbeidslivet. Flere mennesker vil bli fanget i midlertidigfellen. Flere unge, 
innvandrere og kvinner rammes av dette angrepet. Dette innfører regjeringen med åpne øyne.  
Regjeringen nekter også å ta stilling til innholdet i begrepet «fast ansettelse», forståelsen vil de 
overlate til rettsvesenet. Vi mener en fast ansettelse forutsetter en forutsigbarhet på inntekt og 
rett til et minimum av arbeid. Vi kan ikke lenger ha faste ansatte som i all realitet er ansatt som 
ringehjelper. Denne praksisen tømmer begrepet «fast ansatt» for innhold og må slåes ned på. 
Her må lovgiver gjøre noe. 
Økte rammer for arbeidstid og forverring av godkjenningsregime vil bare skape mer press på 
den enkelte ansatte og tillitsvalgte. Det er underlig at regjeringen underkjenner forskning som 
tilsier belastning for helsen å jobbe lange dager.  
Dette vil ha store konsekvenser for likestilling mellom menn og kvinners muligheter på 
arbeidsmarkedet. 
Mer tilfeldig arbeid og økt press for å måtte ta vakter er slitsomt, og mer 
søndagsarbeid går ut over familiesamvær og fritidsaktiviteter.  
Endringene vil føre til mer kvinnediskriminerende kjønnsrollemønstre. Vi vet at kvinner fortsatt tar 
større ansvar for omsorgsoppgaver. Derfor øker endringene risikoen for at flere kvinner får svakere 
tilknytning til arbeidslivet ved økt bruk av deltid, søker annet arbeid eller går ut av arbeidslivet. 

Regjeringen har fjernet kollektiv søksmålsrett, vil vurdere redusere sikring av vikarers rett på 
likebehandling og en rekke andre angrep på vanlige arbeidsfolks vern.  
Dette er i bunn og grunn en flytting av makt fra arbeidstakerne, til arbeidsgiverne.  Dette er ikke 
fremtidens arbeidsliv.  

Dette er fortidens løsninger på framtidens utfordringer uten å legge dagens viten til grunn. LO i
Bergen og omland oppfordrer derfor kommune og fylkeskommune til å ikke ta i bruk den nye 
arbeidsmiljøloven all den tid den forverrer vilkårene for ansatte.  Stå på gårsdagens 
bestemmelser om de sikrer arbeidsfolk bedre. Vi må reversere den nye loven med et nytt 
stortingsflertall i 2017.  
LO i Bergen og Omland vil jobbe for å få reversert arbeidsmiljøloven. Kampen vil stå i 2017. 


En ny retning for Bergen 

Bergen by har vært borgerlig styrt i 12 år, uten visjoner og politikk for å ivareta fellesskapet. En 
periode som har vært preget av skandaler og dårlige politiske beslutninger. Grunnet salg av 
virksomheter, privatisering og konkurranseutsetting, skattelette, samt unnlatelsessynder 
innenfor kommunens eiendommer i skole og sykehjem styrer kommunen nå mot gjeldsfellen. 
LO i Bergen og Omland mener Bergen fortjener bedre. Vi vil ha en by som er styrt av og for 
innbyggerne. Med en politikk hvor kvalitet til medborgerene og tjenestebrukerne  settes i 
høysete, og ikke pris. LO i Bergen og Omland vet at kvalitet og tjenester koster. Vi ønsker en by 
som ser nødvendigheten av kvalitet og kompetanse på forvaltning av byen vår.  
Vi vil ha en ny retning for Bergen som setter fokus på rollen kommunen har som arbeidsgiver, 
innkjøper, tilbyder og forvalter. Vi vil ha en standard som sikrer at seriøse aktører som tar 
samfunnsansvar, bla gjennom å ha lærlinger, faste ansatte og tariffavtaler,  blir foretrukket. Vi 
ønsker en kommune som bekjemper sosial dumping på offentlige byggeplasser og hos dem som 
leverer anbud til kommunen. Vi vil ha en kommune som har en arbeidsgiverpolitikk som tar de 
ansatte på alvor og sikrer dialog og medbestemmelse med dem. Vi vil ha en kommune som sier 
nei til et søndagsåpent arbeidsliv.  
Vi vil ha en ny retning for Bergen, fordi kommunen er den som sikrer at vi alle får den velferden 
vi fortjener. Kommunen er den som sikrer tryggheten for oss gjennom den offentlige velferd. 

Vi vil ha en ny retning for Bergen, fordi 
Bergen kan bedre.