Om oss

LO i Bergen og Omland er en sammenslutning av alle fagforeninger i Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Vaksdal, Osterøy, Askøy, Voss, Ulvik og Granvin, og er en lokalorganisasjon i Landsorganisasjonen i Norge.
 Alle fagforeninger tilsluttet et LO-forbund, innenfor lokalorganisasjonens virkeområde, skal stå som medlemmer. LOs sekretariat kan i spesielle tilfeller gjøre unntak, for enkelte forbund eller enkelte fagforeninger. Det er fagforeningens geografiske område som er avgjørende for hvilken lokalorganisasjon man skal tilslutte seg.

 I følge LOs vedtekter skal lokalorganisasjonen:

  • arbeide for at de tilsluttede fagforeninger samordner sin faglige og politiske virksomhet, for på den måten ved gjensidig solidarisk samvirke skape enhet i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser,
  • i samarbeid med den stedlige AOF-organisasjonen drive planmessig studie-og opplysningsarbeid ut fra de målsettinger og handlingsplaner som er trukket opp av kongressen, representantskapet og sekretariatet og om medlemsfordeler og tilbud som LO samordner overfor forbundene,
  • delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for å sikre full sysselsetting og en høyere livsstandard,
  • lede fellesarrangementer for fagforeningene, medvirke ved innsamlinger, arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art etter de retningslinjer som er trukket opp av Landsorganisasjonen,
  • oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.

 LO i Bergen og Omland har 86 tilsluttede fagforeninger med tilsammen ca 65 000 medlemmer.

 Vårt høyeste organ er årsmøtet hvor de 90 utsendingene er valgt fra de forskjellige forbundsområdene. Årsmøtet holdes i løpet av mars måned.

 Representantskapet er vårt høyeste organ mellom årsmøtene og er sammensatt på samme måte som årsmøtet.

 Styret består av 8 styremedlemmer, 5 varamedlemmer og en fastlønnet sekretær. I følge LOs vedtekter skal disse velges blant styremedlemmene i de tilsluttede fagforeningene, fortrinnsvis blant ledere eller nestledere.

Vedtektene for LOs lokalorganisasjoner i sin helhet kan leses her